Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2019.03.17 napjától visszavonásig

E Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelőnél zajló adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját és biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Továbbá előzetes tájékoztatást nyújtson Érintetteknek személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével összefüggésben, valamint meghatározza az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatók elérhetőségét.

Cégnév: Pannon Lighting Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-988176
Székhely: 1222 Budapest, Hollandi u.13
Adószám: 23993015-2-43
Weboldal: pannonlighting.hu
E-mail: info@pannonlighting.hu
Telefon: +36305183412
Törvényes képviselő: Fodor Tamás ügyvezető

Adatkezelési célok, jogalapok, érintettek, tárolási határidők:

Folyamat Érintett Adat kategória Személyes adat Adatkezelés jogalapja Jogszabály Tárolási idő
Hírlevél feliratkozás / Ajánlatkérés Ügyfél, weboldal látogató Személyes adat E-mail címe,
Személynév,
Telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Az érintett hozzájárult (EU) 2016/679 - 6. Cikk (1) a) Az érintett visszavonásáig
Általános marketing célú megkeresések Ügyfél Személyes adat Állandó lakcím,
E-mail címe,
Személynév,
Telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Az érintett hozzájárult (EU) 2016/679 - 6. Cikk (1) a) Az érintett visszavonásáig
Általános marketing célú megkeresések Weboldal látogató Személyes adat E-mail címe,
Személynév,
Telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Az érintett hozzájárult (EU) 2016/679 - 6. Cikk (1) a) Az érintett visszavonásáig
Elektronikus kereskedelem Ügyfél Személyes adat Állandó lakcím,
E-mail címe,
Személynév,
Telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Az érintett hozzájárult (EU) 2016/679 - 6. Cikk (1) a) Az érintett visszavonásáig
Személyre szabott marketing célú megkeresések Ügyfél Személyes adat Állandó lakcím,
E-mail címe,
Személynév,
Telefonszám (vezetékes vagy mobil)
Az érintett hozzájárult (EU) 2016/679 - 6. Cikk (1) a) Az érintett visszavonásáig

Önkéntes Hozzájárulás

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait önkéntes hozzájárulás alapján is kezeli. Ezen hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https:https://pannonlighting.hu/jogi-nyilatkozat oldalon.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa.

Definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelő gépi feldolgozását és - amennyiben van - partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége (továbbiakban: „Rendszer”).

Az Adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A kezelt személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló társadatkezelőinek és/vagy adatfeldolgozóinak, ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket Érintett vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően Adatkezelő kizárólag jelen Tájékoztatóban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át adatot harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe Érintettet nem hozhatja.

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a GDPR 32. Cikke szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az Érintett észszerű elvárásait, valamint a tudomány és technológia állását, és a végrehajtási kockázatokkal és a védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit.

Adatkezelő papír és gépi feldolgozás keretében kezel adatokat. Ahol az adatkezelés automatizáltan történik ott csak kivételesen és indokoltan szükséges mértékben kerülhet sor bármilyen adat ember közreműködést igénybe vevő kezelésére.

Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben ilyenre sor kerül, az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából az Adatkezelő munkatársai külön is kötelesek és munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Adatkezelő mindenkori döntési kompetenciával rendelkező vezető tisztségviselője az Adatkezelő sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Az adatfelvétel módja

Adatkezelő az Érintettek jelen Tájékoztató szerinti adatait az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján törvényes képviselőn, meghatalmazott úján/nyilvános forrásból, minden más esetben közvetlenül Érintettől szerződés teljesítéséhez szükséges kötelezettség, jogi kötelezettség és jogos érdek alapján kapja, szerzi.

A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az Érintett felel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

Érintett – ellentétes nyilatkozatáig – jelen Tájékoztatóban megjelölt adatainak az Adatvédelmi Tájékoztató és jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez hozzájárult.

Adatkezelő eleget téve a GDPR III. fejezet 14. cikkének (3) foglalt kötelezettségének, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezte – így különösen, ha azokat regisztrált felhasználó adta meg a Szolgáltatást igénybe venni jogosult Érintettre vonatkozóan –, Adatkezelő az általa ismert elérhetőségek – ha ismert, lehetőség szerint e-mail – útján haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiakról:

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelő és – ha van ilyen – a képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

Adatvédelmi tisztviselő

Figyelemmel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező eset – különleges adatok kezelése, érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, közfeladat ellátása – egyike sem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Az Érintett jogai

Tájékoztatási jog

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Az Érintett

Hozzáférési jog

Az Érintett benyújtott kérelmére, amennyiben a tájékoztatás törvény alapján nem tagadható meg, Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettre vonatkozóan

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Érintett kérésére Adatkezelő köteles helyesbíteni a rá vonatkozó, valóságnak nem megfelelő, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett kérheti a hiányos személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése nem végezhető el, Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, és az adatkezelési műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

Amennyiben adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatkezelést megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket és technikai intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésével kapcsolatban.

Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, amennyiben az adatkezelés szükséges

Korlátozáshoz való jog

Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

A korlátozás alá vont személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben lehet kezelni:

Adatkezelő a korlátozást kérő érintettet köteles a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett hozzájárulás, szerződés teljesítése vagy automatizált döntéshozatal esetén jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait

Érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, ha az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jog gyakorlása céljából történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő által jogos érdek alapján, és profilalkotással kapcsolatos adatkezelései ellen, különösen, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb harminc (30) napon belül megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti.

Ha Érintett tiltakozása jogosnak minősül, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást – megszünteti, az adatokat zárolja, és mindenkit értesít a tiltakozásról és annak következményeiről, akiknek az adat továbbításra került, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulni.

Általános értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden olyan helyesbítésről, törlésről, tiltakozásról vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérdések, észrevételek, kérelmek és panaszok kezelése esetén az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:

Pannon Lighting Kft
Telefon: +36305183412
Email: info@pannonlighting.hu

Tárhely szolgáltató:

Polonkai Gábor E.V. Székhely: 3600 Ózd, Búzás völgy 11. Nysz.: 11529671 Adószám: 64747000-1-25

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Jogorvoslat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Faxszám: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.

Jelen Tájékoztatót a mai napon elfogadom és hatályba léptetem.

Kelt: Budapest, 2019.03.17


Pannon Lighting Kft.

Teljes körű világítástechnikai

szolgáltatások

Professzionális világításkorszerűsítési partnerként – az irodavilágítás, üzletvilágítás, lakásvilágítás, múzeumvilágítás, csarnokvilágítás, LED világítás, ipari világítás, kültéri világítás, utcai világítás, vészvilágítás, biztonsági világítás, kijáratjelző világítás, parkoló világítás és egyéb világítási területek fényforrásainak és lámpatestjeinek biztosítása mellett – világítástechnikai szolgáltatásaink kiterjednek a kapcsolódó igények kiszolgálására is, mint például: világítástervezés, világításkivitelezés, világításkorszerűsítés LED technológiával.

Irodavilágítás

Irodavilágítás

Világítási megoldások a mindennapi munkához vibrálás mentes LED panelek, tükrös-rácsos lámpatestek, mélysugárzók felhasználásával.

Üzletvilágítás

Üzletvilágítás

Shop-ok, üzletek stílusos megvilágítása magas színvisszaadású LED fényvetőkkel, háromfázisú sínrendszer segítségével.

Csarnokvilágítás

Csarnokvilágítás

Csarnok és ipari világítás hatékony kivitelezése, csarnokvilágítókkal, mélysugárzókkal és fényvetőkkel.
 

Vészvilágítás

Vészvilágítás

Biztonsági világítás kialakítása a legkorszerűbb LED-es irányfényekkel, kijáratmutatókkal és tartalékvilágítási rendszerekkel.

Világítástechnikai Szolgáltatások

Világítástechnikai eszközök beszállítása kiemelten épületüzemeltetők és karbantartók részére. Személyes kapcsolattartás és a felmerülő egyedi - kapcsolódó - igények teljes körű, magas színvonalú, mégis költséghatékony kielégítése. Valamennyi partnerünkkel személyes és hosszú távú partnerkapcsolat kialakítására törekszünk. A kialakuló megszolgált bizalom ugyanis versenyelőnyt jelent, így ennek eléréséért mindent megteszünk.

Ingyenes felmérés és szállítás

- Egyedi ajánlat
- Tervezés - kivitelezés
- Minőségi partnerkapcsolat
- Garancia

Tovább
Ingyenes felmérés

Ingyenes felmérés

Világítástechnikai felmérés, világítástervezés, világításkorszerűsítés és szakmai tanácsadás minden partnerünk részére.

Világítás-korszerűsítés

- Vilagitáskorszerűsités
- Világítás felmérés
- Világítás kivitelezés
- Világítástervezés
- LED-esítés

Tovább
Világításkorszerűsítés

Világításkorszerűsítés

Világításkorszerűsítés a világítástervezéstől a kivitelezésig. Energiatakarékos világítástechnikai eszközökkel és költséghatékony megoldásokkal (LED)

LED - Megtérülés kalkulátor

- Fényforrások
- Lámpatestek
- Összetett kalkuláció
- Megtérülés számítás
- PDF-ben mentés

Tovább
LED - Megtérülés kalkulátor

LED - Megtérülés kalkulátor

Számolja ki, mennyi idő alatt térül meg Önnek a világításkorszerűsítés, ledesítés, akár világítástervezési és egyéb költségekkel számolva.